พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานเงินส่วนพระองค์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานเงินส่วนพระองค์ พระราชทานช่วยเหลือสถานศึกษา ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในพื้นที่จังหวัดน่าน ที่ร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ปรับสถานศึกษา เป็นโรงพยาบาลสนาม หรือสถานที่กักตัว ให้แก่ผู้ป่วยโควิด-19 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2564 เวลาประมาณ 09.00 น. ที่ห้องประชุม เวทีวิชาการ สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดน่าน ไฮโล

นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธี มอบเงินทุนพระราชทาน ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้แก่สถานศึกษา ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในพื้นที่จังหวัดน่าน จำนวน 4 โรงเรียน ได้แก่

 • โรงเรียนบ้านพี้เหนือ อำเภอบ้านหลวง
 • โรงเรียนบ้านวัวแดง อำเภอเวียงสา
 • โรงเรียนบ้านหัวนา อำเภอเวียงสา
 • โรงเรียนบ้านศรีเกิด อำเภอเมืองน่าน

ที่ร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ปรับสถานศึกษา เป็นโรงพยาบาลสนาม สถานที่กักตัว หรือศูนย์พักคอย ให้แก่ผู้ป่วยโควิด-19 โดยมี นางสุพรรณิการ์ ผาลา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 พร้อมด้วยข้าราชการครู และบุคลากร ทางการศึกษา ในสังกัดเข้าร่วมในพิธีฯ

ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ พระราชทานเงินส่วนพระองค์ เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2564 เพื่อให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ปรับสถานศึกษา เป็นโรงพยาบาลสนาม สถานที่กักตัว หรือศูนย์พักคอยให้แก่ผู้ป่วยโควิด-19

ซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจแล้ว เมื่อมีการส่งคืนพื้นที่ และอาคารสถานที่ ให้แก่สถานศึกษา สถานศึกษา แต่ละแห่งอาจมีภาระ ต้องชำระค่าสาธารณูปโภค และค่าใช้จ่ายซ่อมแซม ปรับปรุงอาคาร ให้คืนสู่สภาพเดิม เพื่อจัดการเรียนการสอน

ทั้งนี้ ในพื้นที่จังหวัดน่าน มีสถานศึกษาในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ในพื้นที่ ได้รับการจัดสรรเงินพระราชทาน จำนวน 4 โรงเรียน ประกอบด้วย

 • โรงเรียนบ้านพี้เหนือ อำเภอบ้านหลวง ได้รับจัดสรรเป็นจำนวนเงิน 13,930 บาท
 • โรงเรียนบ้านวัวแดง อำเภอเวียงสา ได้รับจัดสรรเป็นจำนวนเงิน 17,860 บาท
 • โรงเรียนบ้านหัวนา อำเภอเวียงสา ได้รับจัดสรรเป็นจำนวนเงิน 20,480 บาท
 • โรงเรียนบ้านศรีเกิด อำเภอเมืองน่าน ได้รับจัดสรรเป็นจำนวนเงิน 75,500 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 127,770 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) ยังสร้างความปลาบปลื้มใจ ให้แก่ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้ง เหล่าพสกนิกประชาชนชาวจังหวัดน่าน ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างล้นพ้น จนหาที่สุดมิได้

โรงพยาบาลสนาม (field hospital)

กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ให้คําจํากัดความว่า “โรงพยาบาลสนาม” หมายถึง สถานที่ที่ให้การดูแลรักษาพยาบาลในกลุ่มผู้ป่วยไม่แสดงอาการหรือมีอาการน้อย กรณีการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19

ซึ่งเกินศักยภาพการจัดระบบบริการในโรงพยาบาล ทั้งนี้การจัดตั้ง จะตั้งนอกสถานพยาบาล ขึ้นอยู่กับการดำเนินการของหน่วยงานที่รับผิดชอบในพื้นที่ เช่น วัด โรงเรียน มหาวิทยาลัย โรงยิม หรือหอประชุมขนาดใหญ่ เป็นต้น

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม (Objectives of the establishment of a field hospital)

 • จัดตั้งระบบบริการการดูแลรักษาพยาบาล ผู้ป่วยที่เข้าข่าย PUI (Patient Under Investigation: ผู้ป่วยที่ต้องดำเนินการสอนสวนโรค) ในกรณีที่เกินขีดความสามารถของโรงพยาบาล ตั้งแต่การคัดกรองผู้ป่วย การให้การวินิจฉัยดูแลรักษาแบบ One Stop Services
 • สามารถรับผู้ป่วยยืนยันโควิด-19 ไว้ดูแลรักษาแบบผู้ป่วยใน และให้การดูแลผู้ป่วยที่อาการไม่รุนแรง
 • ใช้เป็นสถานที่เพื่อดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีอาการคงที่ และได้รับการส่งตัวมาจากโรงพยาบาล ซึ่งดูแลผู้ป่วยในภาวะเฉียบพลัน หรือวิกฤต จนดีขึ้นแล้ว

สำหรับการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามแต่ละแห่ง เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด เพื่อให้มีความปลอดภัยเป็นอันดับแรก ภายใต้การทำงานร่วมกันผู้เชี่ยวชาญ ของกระทรวงสาธารณสุข ทั้งด้านระบาดวิทยา ทั้งทีมทางการแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู พยาบาลและทีมสหสาขาวิชาชีพ ผู้เชี่ยวชาญด้านคนพิการ กับฝ่ายปกครองท้องถิ่นต่าง ๆ

และมีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เป็นผู้อนุญาตให้จัดตั้งได้ ด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ซึ่งมีการจัดโซนนิ่งให้ห่างจากชุมชน อาคารมีระบบจัดการน้ำเสีย การจัดการอากาศ การไหลเวียนของอากาศ มีบุคลากรทางการแพทย์ทำงานประจำและต่อเนื่อง เป็นต้น

โควิด

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) เป็นโรคติดต่อ ที่เกิดจากเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ผู้ป่วยโรคโควิด-19 ส่วนใหญ่จะมีอาการเล็กน้อยถึงปานกลาง และหายจากโรคนี้ได้เองโดยไม่ต้องรับการรักษาพิเศษ อย่างไรก็ตาม ผู้ป่วยบางรายอาจป่วยหนักและต้องเข้ารับการรักษา

Coronavirus disease (COVID-19) is a contagious disease caused by the SARS-CoV-2 virus. Most will have mild to moderate symptoms. and recover from this disease on their own without special treatment. However, some patients may become seriously ill and require treatment.

ไวรัสสามารถแพร่กระจาย ผ่านอนุภาคของเหลวขนาดเล็ก จากปาก หรือจมูก ของผู้ติดเชื้อเมื่อไอ จาม พูด ร้องเพลง หรือหายใจ โดยอนุภาคเหล่านี้มีตั้งแต่สารคัดหลั่งละอองฝอยขนาดใหญ่จากระบบทางเดินหายใจไปจนถึงละอองลอยขนาดเล็ก

The virus can be spread through tiny liquid particles from an infected person’s mouth or nose when coughing, sneezing, talking, singing or breathing. These particles range from large respiratory droplet secretions to microscopic aerosols.

คุณอาจติดเชื้อได้จากการหายใจเอาไวรัสเข้าสู่ร่างกายเมื่ออยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยโควิด-19 หรือโดยการสัมผัสพื้นผิวที่มีเชื้อไวรัสแล้วสัมผัสตา จมูก หรือปากของตนเอง ไวรัสแพร่กระจายได้ง่ายขึ้นในพื้นที่ปิดและสถานที่แออัด

Related Posts

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น