สรุปผลการติดตามความคืบหน้า ปฏิญญา เวทีครูคิดวันปิดภาคเรียน

สมาพันธ์สมาคมครู แห่งประเทศไทย (ส.ค.ท.) ประชุมผู้นำ 4 ภูมิภาค เพื่อสรุป ผลการติดตาม ความคืบหน้า ปฏิญญา เวทีครู คิดวันปิดภาคเรียน ของวันที่ 23 ตุลาคม 2562 ครบ 2 ปี.. ไฮโล

Teacher’s Association of Thailand (O.P.T.) meeting of leaders in 4 regions to summarize the results of monitoring progress, the Declaration, Teacher Stage, thinking of the semester break date of October 23, 2019, 2 years since

ระหว่างวันที่ 24 ถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2564

  • ดร.วีรบูล เสมาทอง ประธานสภา มนตรีสมาพันธ์ สมาคมครู ประเทศไทย
  • นายธีระศักดิ์สุวรรณปัญญา ประธานยุทธศาสตร์ และประธานสหพันธ์ครูภาคเหนือ รองประธาน สมาพันธ์สมาคมครู แห่งประเทศไทย (ส.ค.ท.)
  • นายประทุม เรืองฤทธิ์ ประธานสมาพันธ์ครูภาคใต้ รองประธาน สมาพันธ์สมาคมครู แห่งประเทศไทย (ส.ค.ท.)
  • นายสุพจน์แข็งแรง เลขาธิการชมรมครู ประชาบาล ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รองเลขาธิการ สมาพันธ์สมาคมครู แห่งประเทศไทย (ส.ค.ท.)
  • นายอรรณพ บัวพงษ์ ที่ปรึกษาสมาพันธ์ครูชัยนาท รองเลขาธิการ สมาพันธ์สมาคมครู แห่งประเทศไทย (ส.ค.ท.)
  • นายสุภาพพิมพ์แก้ว รองเลขาธิการ สมาพันธ์สมาคมครู แห่งประเทศไทย (ส.ค.ท.)
  • นายวิสัย เขตสกุลเลขาธิการ สมาพันธ์สมาคมครู แห่งประเทศไทย (ส.ค.ท.)

ได้จัดให้มีการประชุม ผู้นำ สมาพันธ์สมาคมครู แห่งประเทศไทย (ส.ค.ท.) ณ โรงแรมมิตรภาพเฮ้าส์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

has organized a meeting of the leaders of the Teachers’ Union of Thailand (SAO) at Mittraphap House Hotel, Muang District, Khon Kaen Province

นายธีระศักดิ์ สุวรรณปัญญา ประธานยุทธศาสตร์ สมาพันธ์สมาคมครู แห่งประเทศไทย (ส.ค.ท.) กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า ที่ประชุม ได้นำปฏิญญา เวทีครู คิดวันปิดภาคเรียน เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2562 ณ หอประชุมคุรุสภา มาพิจารณา

ซึ่งขณะนี้ ครบรอบ 2 ปี ว่ามีความคืบหน้าอย่างไรบ้าง โดยเฉพาะ มติเรื่องที่ 1 ให้ยกเลิก คำสั่ง คสช. ที่ 19 /2560 เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค ของกระทรวงศึกษาธิการ

ซึ่งขณะนี้ มีความคืบหน้าไปมาก เนื่องจาก สมาพันธ์สมาคมครู แห่งประเทศไทย (ส.ค.ท.) ได้เรียกร้อง ผลักดัน ให้มีการเสนอ กฎหมายร่าง พระราชบัญญัติ แก้ไขคำสั่ง คสช.ที่ 19/2560 เข้าสู่การพิจารณา ในสภาผู้แทนราษฎร

ซึ่งมี 6 พรรคการเมือง ดำเนินการเสนอ ร่างกฎหมาย ดังกล่าว และผ่านการพิจารณา รับหลักการในวาระที่ 1 ไปเมื่อ วันที่ 15 กันยายน 2564 และขณะนี้ อยู่ในระหว่าง การประชุม คณะกรรมการ วิสามัญ เพื่อจัดทำ ร่างกฎหมาย ดังกล่าว เพื่อนำเข้า สู่การพิจารณา ในวาระที่ 2 และวาระที่ 3 ต่อไป

ที่ประชุม ผู้นำ สมาพันธ์สมาคมครู แห่งประเทศไทย (ส.ค.ท.) ได้มีมติให้ คณะกรรมาธิการได้คืน อำนาจการบริหารงานบุคคล มาให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ โดยให้มีองค์ประกอบ หลักเกณฑ์ และการวิธีได้มา ขององค์คณะบุคคล ดังกล่าว ให้เป็นไปตาม ระเบียบการสรรหาของ ก.ค.ศ. ตามหนังสือ สำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ศธ. 0206.6/617 ลว.5 พ.ย. พ.ศ. 2553

โดยเฉพาะ การได้มาของ ผู้แทนข้าราชการครู ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรอื่น ให้ใช้วิธีการเลือกตั้ง เท่านั้น ซึ่งเป็นไปตาม หลักการมีส่วนร่วม หลักธรรมาภิบาล หลักประชาธิปไตย ซึ่งจะยึดโยงกับ ข้าราชการครู ในกลุ่มนั้น ๆ

โดยที่ประชุม จะนำข้อเรียกร้อง ของราชการครู ทั่วประเทศ มอบให้ ดร.วีรบูล เสมาทอง ประธาน สมาพันธ์สมาคมครู แห่งประเทศไทย (ส.ค.ท.) ในฐานะที่ปรึกษา คณะกรรมาธิการฯ เพื่อนำเสนอต่อ ที่ประชุม คณะกรรมาธิการวิสามัญ ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 ณ อาคารรัฐสภา เกียกกาย กทม

เพื่อดำเนินการ จัดทำการร่าง พระราชบัญญัติ ดังกล่าว ให้มีสาระสำคัญ สอดคล้องกับ มติที่ประชุม ของผู้ประกอบวิชาชีพครู ทั่วประเทศ ใน เวทีครูคิด วันปิดภาคเรียน ของสมาพันธ์ สมาคมครู แห่งประเทศไทย เพื่อประกาศใช้เป็น กม. ต่อไป

Related Posts

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น