กลไกความมั่นคง ชายแดนไทย – เมียนมา ในส่วนที่กองทัพ รับผิดชอบ

กลไกความมั่นคง ชายแดนไทย – เมียนมา ในส่วนที่กองทัพ รับผิดชอบ ประกอบด้วย คณะกรรมการ ชายแดน ส่วนท้องถิ่น (Township Border Committee : TBC) และคณะกรรมการ ชายแดน ส่วนภูมิภาค (Regional Border Committee : RBC) เกิดขึ้นตาม บันทึกความเข้าใจ ระหว่างรัฐบาล ราชอาณาจักรไทย กับรัฐบาล สาธารณรัฐ แห่งสหภาพเมียนมา

ว่าด้วย การจัดตั้ง คณะกรรมการฯ RBC ลง 9 เมษายน 2533 โดยจะเห็นได้ว่า กลไกความมั่นคง ชายแดนไทย – เมียนมา ที่มีอยู่ในปัจจุบัน มิได้มีความเกี่ยวข้อง กับการแก้ปัญหา ความมั่นคง ทางทหารเท่านั้น ยังคงรวมไปถึง การเสริมสร้าง ความร่วมมือไทย – เมียนมา ในด้าน ไฮโล

 • การค้าชายแดน
 • การท่องเที่ยว
 • การศึกษา
 • การบรรเทาสาธารณภัย
 • และด้านอื่น ๆ

ที่อาจส่งผลกระทบ ต่องาน การรักษาความมั่นคง และความสงบเรียบร้อย ตามพื้นที่ ชายแดนไทย – เมียนมา ซึ่งต้องมี ภาครัฐ และเอกชน ของทั้ง 2 ประเทศเข้าร่วม ดำเนินการด้วย ซึ่งมีคณะกรรมการฯ TBC ในพื้นที่ กองทัพภาคที่ 3 ดังนี้

 1. พื้นที่ จังหวัดเชียงราย มีคณะกรรมการฯ TBC แม่สาย – ท่าขี้เหล็ก
 2. พื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีคณะกรรมการฯ TBC แม่ฮ่องสอน – ลอยก่อ
 3. พื้นที่ จังหวัดตาก มีคณะกรรมการฯ TBC แม่สอด – เมียวดี

อำนาจหน้าที่ ของคณะกรรมการฯ TBC จะดำเนินการ แก้ปัญหา เกี่ยวกับความมั่นคง ตามแนวชายแดน ภายในแต่ละเขต อำนาจของตน และปัญหาชายแดนอื่น ๆ เป็นการเฉพาะ

โดยจัดประชุม ตามความจำเป็น ของสถานการณ์ ณ สถานที่ ที่เห็นชอบร่วมกัน ที่ผ่านมา คณะกรรมการฯ TBC ได้มีการประชุม เพื่อเสริมสร้าง ความร่วมมือ และความสัมพันธ์ ในแต่ละพื้นที่ เป็นประจำอยู่เสมอ

โดยการประชุม คณะกรรมการ ชายแดน ส่วนท้องถิ่น (TBC) แม่สาย – ท่าขี้เหล็ก ปีงบประมาณ 2564 ที่ผ่านมา ได้มีการกระชับความสัมพันธ์ แห่งมิตรภาพ ที่มีอยู่ระหว่าง ประเทศ ทั้งสอง และเพื่อที่จะให้เกิดผล ของการปฏิบัติ อย่างเต็มที่ ในการดำรง ไว้ซึ่งสันติภาพ และความมั่นคง ตามแนวชายแดน

หน่วยฯ จึงได้มีการพบปะ พัฒนาสัมพันธ์ อย่างเป็นทางการ และไม่เป็นทางการ ในระดับ คณะกรรมการ ชายแดน ส่วนท้องถิ่น และถึง ผู้บังคับ หน่วยระดับฐานปฏิบัติการ ผลการปฏิบัติการ พบปะ พัฒนาสัมพันธ์ เพื่อพิทักษ์ ผลประโยชน์ของชาติ และประชาชน ดังนี้

 1. เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุม โรงแรมวันจีวัน จังหวัดท่าขี้เหล็ก
 2. วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ณ จุดผ่านแดนถาวร สะพานมิตรภาพข้ามแม่น้ำสาย แห่งที่ 2 อำเภอแม่สาย
 3. วันที่22 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุม โรงแรมแม่โขง เดลต้า บูติค อำเภอแม่สาย
 4. วันที่ 4 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุม แฮปปี้ซิตี้ รีสอร์ท อำเภอเวียงชัย
 5. เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุม โรงแรมวันจีวัน จังหวัดท่าขี้เหล็ก
 6. เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ณ จุดผ่านแดนถาวร สะพานมิตรภาพข้ามแม่น้ำสาย แห่งที่ 2 อำเภอแม่สาย
 7. และวันที่ 25 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุม สันติบุรี คันทรี่คลับ อำเภอเวียงชัย

จุดผ่านแดนบริเวณชายแดนไทยพม่า

จุด ผ่านแดนบริเวณชายแดนไทยพม่า จุดผ่านแดนบริเวณชายแดนไทยพม่ามี ๗ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดตาก จังหวัดระนอง จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

จังหวัดที่ไม่มีจุดผ่านแดน คือ จังหวัดราชบุรี จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดชุมพร

จังหวัดเชียงราย มีจุดผ่านแดนถาวร 2 แห่ง คือ

 1. สะพานข้ามแม่น้ำสาย เขตเทศบาลแม่สาย อำเภอ แม่สาย
 2. สะพาน ข้ามแม่น้ำสายแห่งที่ 2 ตำบลสันผักฮี้ อำเภอแม่สาย ซึ่งเป็นพื้นที่เมืองท่าขี้เหล็ก รัฐฉาน ประเทศพม่า เปิดตั้งแต่ 6.30–18.30ของทุกวัน

จุดผ่อนปรนมี 5 แห่ง ได้แก่

 • ท่าบ้านปางห้า ตำบลเกาะช้าง อำเภอแม่สาย
 • ท่าบ้านสายลมจอย อำเภอเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย
 • ท่าบ้านเกาะทราย ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย เป็นเขตติดต่อกับเมืองท่าขี้เหล็ก รัฐฉาน ประเทศพม่า
 • ท่าดินดำ บ้านป่าแดง หมู่ 5 ตำบลเกาะช้าง อำเภอแม่สาย เป็นเขตติดต่อกับบ้านดินดำ จังหวัดท่าขี้หล็ก รัฐฉาน ประเทศพม่า
 • บ้าน สบรวก หมู่ 1ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน เป็นเขตติดต่อกับบ้านเมืองพง จังหวัดท่าขี้เหล็ก รัฐฉาน ประเทศพม่า ซึ่งทุกด่านเปิดตั้งแต่ 6.00 – 18.00 น.ของทุกวัน

จังหวัดตาก มีจุดผ่านแดนถาวร 1 แห่ง คือ

 1. บ้านริมเมย หมู่ 2 ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด เป็นเขตติดต่อกับเมืองเมียวดี รัฐกระเหรี่ยง ประเทศพม่า

จังหวัดระนอง มีจุดผ่านแดนถาวร 1 แห่ง คือ

 1. ด่านตรวจคนเข้าเมือง อำเภอเมืองระนอง และจังหวัดได้กำหนดช่องทางซึ่งเป็นจุดตรวจไว้ 3 ช่องทาง ได้แก่
 • ท่าเทียบเรือสะพานปลา ตำบลบางริ้น อำเภอเมือง ระนอง
 • ปากน้ำระนอง ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง
 • ท่า เทียบเรือ บ้านอันดามันคลับ จำกัด ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง ทั้ง ๔ แห่ง เป็นเขตติดต่อกับเมืองเกาะสอง ภาคตะนาวศรี เปิดตั้งแต่ 6.30–24.00 น. ของทุกวัน สาเหตุที่เปิดด่านถึง 24.00 น. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และการค้า

จังหวัดเชียงใหม่ มีจุดผ่อนปรน 2 แห่ง ได้แก่

1.ช่องทางกิ่วผาวอก บ้านอรุโณทัย หมู่ 10ตำบล เมืองนะ อำเภอเชียงดาว เป็นเขตติดต่อกับเมืองสาด รัญฉาน
2.ช่อง ทางหลักแต่ง บ้านเปียงหลวง ตำบล เปียงหลวง อำเภอเวียงแหง เป็นเขตติดต่อกับเมืองเตาะ รัฐฉาน ซึ่งทั้งสองช่องทางปิดห้ามมีการเข้าออกโดยกองทัพภาคที่ 3 เนื่องจากเหตุผลด้านความมั่นคง

จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีจุดผ่อนปรน 5 แห่ง ได้แก่

 1. ช่องทางบ้านห้วยต้นนุ่น หมู่ ๔ ตำบลแม่เงา อำเภอขุมยวม เป็นเขตติดต่อกับเมืองเต๊าะ รัฐฉาน
 2. ช่องทางบ้านห้วยผึ้ง หมู่ ๓ ห้วยผา อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน เป็นเขตติดต่อกับรัฐฉาน
 3. ช่องทางบ้านเสาหิน หมู่ ๑ ตำบลเสาหิน อำเภอแม่สะเรียง เป็นเขตติดต่อกับรัฐกอทูแล
 4. บ้านแม่สายแลบ หมู่ ๑ ตำบลแม่สายแลบ อำเภอสบเมย เป็นเขตติดต่อกับผาปูน จังหวัดดอยก่อ
 5. บ้าน น้ำเพียงดิน หมู่ ๓ ตำบลผาบ่อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน เป็นเขตติดต่อกับจังหวัดดอยก่อ ทุกจุดผ่อนปรนเปิดตั้งแต่ 6.00–18.00น.ของทุกวัน

จังหวัดกาญจนบุรี มีจุดผ่อนปรน 1 แห่ง ได้แก่

 1. ด่านพระ เจดีย์สามองค์ อำเภอสังขละบุรี ซึ่งเป็นเขตติดต่อกับ อำเภอพญาตองซู จังหวัดกอกาเล็ก รัฐกระเหรี่ยง ภาคตะนาวศรี เปิดตั้งแต่ 6.00–18.00น.ของทุกวัน

มีจุดผ่านแดนชั่วคราว 1 แห่ง คือ

 • ด่านพระ เจดีย์สามองค์ อำเภอสังขละบุรี ซึ่งเป็นเขตติดต่อกับ อำเภอพญาตองซู จังหวัดกอกาเล็ก รัฐกระเหรี่ยง ภาคตะนาวศรี ซึ่งพม่าได้ปิดด่านตั้งแต่ 27 มีนาคม 2550 ด้วยสาเหตุภายในของพม่า แต่มีผ่อนผันให้ชาวต่างประเทศเดินทางเข้าออกได้เฉพาะเพื่อการท่องเที่ยว

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีจุดผ่อนปรน 1 แห่ง ได้แก่

 1. บ้าน ไร่เครา ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ เป็นเขตติดต่อกับบ้านมุด่อง จังหวัดมะริด ภาคตะนาวศรี เปิดตั้งแต่ 6.00 – 18.00 น. ของทุกวัน

คณะแพทยศาสตร์ มช.

Related Posts

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น