รายละเอียดงาน ของนักสืบคืออะไร ? วิธีการเลือกนักสืบ ที่เชื่อถือได้ ?

รายละเอียดงาน ของนักสืบคืออะไร ? วิธีการเลือกนักสืบ ที่เชื่อถือได้ ?

ในขณะที่ กำหนดนักสืบเอกชน ในร่างกฎหมายว่าด้วย นักสืบเอกชน ในแง่หนึ่ง รายละเอียดงาน ของนักสืบเอกชน ก็มีการสรุปไว้ด้วย

ดังนั้น เรื่องต่อไปนี้ จึงรวมอยู่ใน รายละเอียดงาน ของนักสืบเอกชน:ให้บริการ ในนามของบุคคลธรรมดา หรือ องค์กร

-ดำเนินการได้ เฉพาะบริการ ที่ร้องขอเท่านั้น

-ทำงาน โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย ปัจจุบัน

-ให้เป็นไป ตามศักดิ์ศรี และ หลักการของ วิชาชีพนักสืบ

-ไม่ให้ข้อมูลเท็จ และ รายงานแก่บุคคล หรือหน่วยงาน ที่ขอใช้บริการ

-รวบรวมหลักฐาน ตามลักษณะ ของบริการที่ร้องขอ

-ตรวจสอบ และ วิเคราะห์ข้อมูล และเอกสารทุกประเภท ที่รวบรวม

-การประเมินการค้นพบนี้ ภายในขอบเขต ของบริการ ที่ร้องขอ

-นำเสนอผลงาน ต่อบุคคลหรือหน่วยงาน ที่ขอใช้บริการ ในรูปแบบรายงาน

-ภายในขอบเขต ของบริการ ที่ร้องขอ เพื่อป้องกัน และ ขจัดการแทรกแซง ที่ไม่เป็นธรรม ต่อบุคคล หรือองค์กรที่ขอบริการนี้

-การส่งข้อมูล และเอกสาร ที่เกี่ยวข้องไปยังสำนักงานอัยการ เมื่อทราบว่า มีการก่ออาชญากรรม ที่เกี่ยวข้องกับตำรวจ ทหาร หรือกรมทหารราบ ระหว่างทำกิจกรรม

-ให้คำปรึกษา และบริการด้านกฎหมาย แก่ลูกค้าตามคำขอ

นอกจากนี้ บทความเรื่อง Duties and Powers of Private Detectives in the Code of Ethics and Working Regulations ที่จัดทำโดย Private Detectives Association ได้สรุป คำจำกัดความงาน ของนักสืบเอกชน ดังนั้น เรื่องต่อไปนี้ จึงรวมอยู่ในรายละเอียดงาน ของนักสืบเอกชน :

-สำรวจพฤติกรรม ของคู่สมรส ที่ขัดขวางความสามัคคี ในครอบครัว และ มีแนวโน้มว่าจะนิสัยไม่ดี หรือไม่

-ตามหาคนหาย

-ค้นหาสินค้า ที่ถูกขโมย หรือสูญหาย

-เพื่อตรวจสอบว่า ผู้จัดการอาวุโส หรือตัวแทน ของบริษัท มีความซื่อสัตย์ และ เชื่อถือได้ มีพฤติกรรม ต่อนายจ้างหรือไม่ และ ร่วมมือกับบริษัทอื่น เพื่อต่อต้านนายจ้าง หรือไม่

-เพื่อตรวจสอบว่า ตัวแทนจำหน่าย หน่วยงาน และ สาขาของบริษัท ปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญา หรือไม่

-เพื่อตรวจสอบ สังหาริมทรัพย์ และอสังหาริมทรัพย์ ของลูกหนี้ ของบริษัท ที่ถูกดำเนินคดีบังคับ สิทธิและลูกหนี้ ของบุคคลที่สาม

-จัดให้มีการฉ้อโกง การฉ้อโกง การบัญชีเท็จ แบล็กเมล์ การโจรกรรม กฎหมายครอบครัว สิทธิ์ในทรัพย์สิน ทางปัญญา การสนับสนุนทางกฎหมาย การติดตาม และ บริการที่คล้ายกัน

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมบางอย่าง ที่เกิดขึ้น อย่างมีจริยธรรม หรือถูกจำกัด โดยกฎหมาย ว่าด้วยกิจกรรม ของสำนักงานนักสืบเอกชน ปัญหาเหล่านี้ ตามรายการด้านล่าง นี้คือประเด็นที่ควรรวมอยู่ ในรายละเอียดงาน ของนักสืบเอกชน ด้วยเหตุนี้ :

 • ไม่ได้ รับบันทึกโทรศัพท์มือถือ หรือ บันทึกข้อความ
 • ไม่ใช้ สปายแวร์ และ เครื่องมือฟัง
 • ไม่รับ คำร้องจากคน ที่ไม่มีสายเลือด
 • ไม่รับ คำขอจากองค์กร ที่ไม่มีความสัมพันธ์ ทางการค้า
 • ไม่รับ คำขอจากผู้ค้า ที่ไม่มีเอกสาร การซื้อของระหว่างกัน
 • ห้ามขาย อุปกรณ์ไม่ว่าทางเทคโนโลยี หรือไม่ก็ตาม

วิธีการเลือกนักสืบ ที่เชื่อถือได้ ?

บริการนักสืบเอกชน เป็นปัญหาที่แน่นแฟ้นมาก ในแง่ของการปกป้องสิทธิ และ เสรีภาพส่วนบุคคล และการบริการสาธารณะ ด้วย

เหตุผลนี้ จึงจำเป็น ต้องกำหนดขอบเขต ทางกฎหมาย ในแง่ของการประกัน ความสงบเรียบร้อย ของประชาชน และ สิทธิตาม

รัฐธรรมนูญ ของบุคคล

ด้วยเหตุนี้ คุณสมบัติที่นักสืบเอกชน หรือ นักสืบเอกชน ควรได้รับความสำคัญ

ร่างกฎหมาย ว่าด้วยนักสืบเอกชน ขณะกำหนดนักสืบเอกชน ระบุว่า เป็นบุคคลที่รวบรวม วิเคราะห์ และ ประเมินข้อมูล และเอกสารทุก

ประเภท ในนามของบุคคล หรือองค์กรจริง ตามระเบียบ กฎหมายปัจจุบัน โดยมีเงื่อนไขจำกัดเท่านั้น ไปยังบริการที่ร้องขอ นักสืบ

เอกชน ยังเป็นคนที่ป้องกัน และ ขจัดการแทรกแซง ที่ไม่เป็นธรรม ต่อบุคคล หรือองค์กร ที่ขอบริการ และให้บริการให้คำปรึกษา

แม้ว่าร่างกฎหมายนักสืบเอกชน จะกำหนดนักสืบเอกชน แต่ก็แสดงเป็นบุคคล ที่ได้รับมอบหมาย ให้ช่วยเหลือนักสืบเอกชน ใน

สำนักงานนักสืบเอกชน นักสืบเอกชน คือผู้ที่ดำเนินการวิจัย สืบสวน สอบสวน ติดตามผล และงานข่าวกรอง ที่ได้รับจากนักสืบเอกชน

ร่างพระราชบัญญัติ นักสืบเอกชน ได้เผยแพร่ ไปทั่วห้องโถง ของรัฐสภา มาเป็นเวลายี่สิบเอ็ดปีแล้ว และยังไม่ได้ประกาศใช้

สถานการณ์นี้ ทำให้เกิดสุญญากาศทางกฎหมาย ที่ร้ายแรงในแง่ของ การพัฒนาวิชาชีพ ช่องว่างนี้ ถูกกำหนดโดย สมาคมนักสืบ

เอกชน ซึ่งก่อตั้งขึ้น ในปี 2007

จำเป็นสำหรับนักสืบเอกชน และ สำนักงานนักสืบเอกชน ดังนั้น คุณสมบัติเหล่านี้ จึงเกิดขึ้นกับกิจกรรม ของสมาคม และ การปฏิบัติ

ของสำนักงานนักสืบเอกชน ที่ดำเนินการมาเป็นเวลานาน คุณสมบัติเหล่านี้ สามารถสรุปได้ดังนี้:

 • อย่างน้อย ปริญญาวิทยาลัยสี่ปี สำหรับนักสืบเอกชน
 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ผู้ช่วยวิจัยเอกชน เป็นอย่างต่ำ
 • มีสุขภาพร่างกาย และ จิตใจที่ดี
 • มีประวัติ ด้านการพิจารณาคดี และ การเงินที่สะอาด
 • มีโครงสร้าง ทางกายภาพมาตรฐาน
 • มีความฉลาดทางปฏิบัติ
 • มีความคิดเชิงวิเคราะห์
 • มีมนุษยสัมพันธ์ เป็นเลิศ
 • ให้มีบุคลิก ที่ไว้ใจได้ เป็นที่ไว้วางใจได้
 • มี และ ใช้ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ และ เทคโนโลยีการสื่อสาร
 • ให้มีความรู้ เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย
 • ความรู้ด้าน การค้าสัมพันธ์
 • ทันเหตุการณ์ปัจจุบัน

คุณสมบัติเหล่านี้เกิดขึ้นจากแนวปฏิบัติและการสังเกตต่างๆ และไม่มีพื้นฐานทางกฎหมาย อย่างไรก็ตาม สิ่งเหล่านี้เป็นคุณสมบัติที่

ควรพิจารณาเมื่อเลือกนักสืบที่น่าเชื่อถือ การระบุคุณสมบัติเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องง่าย ด้วยเหตุผลนี้ เกณฑ์ที่ร้ายแรงเพียงอย่างเดียวในการ

เลือกนักสืบที่เชื่อถือได้คือหน่วยงานนักสืบเอกชนที่นักสืบเอกชนและนักสืบสวนเอกชนทำงานให้เป็นสมาชิกของสมาคมนักสืบเอกชน

หากคุณต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเลือกนักสืบที่เชื่อถือได้ มาที่บริษัทของเรา หากคุณต้องการบริการนักสืบเอกชนทั้งใน

เรื่องนี้และในเรื่องนี้ นักสืบและผู้ช่วยวิจัยของบริษัทเราพร้อมให้บริการคุณ bangkok private investigator

Related Posts

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *